Úvod / Výroba / Rostlinná výroba

Rostlinná výroba

Hlavní činností ZD Mořina je pěstování plodin na 5655,44 hektarech orné půdy. Vzhledem k rajonizaci v obilnářské a kukuřičné výrobní oblasti je směr pěstování polních plodin předurčený.

K udržení a zlepšení kvality pěstovaných plodin v osevním postupu využíváme střídání až dvanácti druhů plodin zastoupených v ozimé a jarní formě. Na orné půdě jsou pěstovány z 52 % obiloviny ječmen krmný, ječmen sladovnický, pšenice krmná a potravinářská, žito ozimé a ozimé tritikale . Olejniny jsou zastoupené na 19 % orné půdy a to řepkou olejkou, mákem setým a hořčicí bílou. Luskoviny představují výměru 5 % obhospodařovaných ploch v zastoupení hráchu ozimého a jarního. Dále pak pícniny na orné půdě včetně kukuřice na 21 % plochy. Na 3 % z orné půdy pěstujeme směs nektarodárných plodin a úhorových směsí pro splnění legislativního požadavku neprodukce.

Trvalé travní porosty představují výměru 750,73 hektaru a jejich produkce slouží pro zajištění kmné dávky vlastního stáda skotu a bioplynových stanic.

Zemědělské družstvo Mořina již 30 let jde cestou konvenčního způsobu hospodaření s využitím minimalizačních technologií. Je zde kladen důraz na udržitelné hospodaření a zlepšení kvality obhospodařovaných pozemků. Probíhá cílená aplikace organických i anorganických hnojiv s využitím nových technologií pro šetrné a udržitelné hospodaření ve vztahu k životnímu prostředí.

Na této stránce najdete přehled všech důležitých zpráv a aktualit nejen z našeho zemědělského družstva.